ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงชุมชน ตำบลคำขวาง  

หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยธรรมเกษตรกรรมไร้สารพิษเกษตรพอเพียง นางเกศแก้ว เข็มเพชร

ที่ตั้ง เลขที่ 149 หมู่ 7 บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 087 6456297

 

          ก่อนที่จะมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยธรรมเกษตรกรรมไร้สารพิษเกษตรพอเพียง นางเกศแก้ว เข็มเพชร และเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงชุมชน ตำบลคำขวาง นั้นเรามารู้ถึงประวัติความเป็นมาของนางเกศแก้ว เข็มเพชร กัน

ประวัติการทำงาน/ผลงาน

      นางเกศแก้ว เข็มเพชร รับราชการครู เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2511 ที่จังหวัดอุดรธานี และย้ายติดตามสามี พันโท บุญเลิศ เข็มเพชร ซึ่งรับราชการทหารมายังจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2522 และเมื่อปี พ.ศ.2530 ได้ซื้อที่ดินจำนวน 50 ไร่ ที่บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรในปัจจุบััน โดยได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์ อาทิตย์ ทำการเกษตรปลูกไม้ผล ไม้ใช้สอย เลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด เลี้ยงปลาในบ่อดิน บ่อปูน ซึ่งเป็นการเกษตรแบบเคมี

จุดเปลี่ยนของชีวิต

      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2541 ได้มีโอกาสไปเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่กองอำนวยการป่าดงนาทาม กองทัพภาคที่ 2 จาก พลตรี พิเชษฐ วิสัยจร  หนึ่งวัน จากการเร่ียนรู้ในครั้งนั้นได้นำความรู้มาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 50 ไร่ที่มีอยู่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร ซึ่งถือหลักว่า "ปลูกทุกอย่างไว้กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ทำทุกอย่างไว้ใช้ ใช้ทุกอย่างที่ทำ" ซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบธรรมชาติไร้่สารเคมี

      ในปี พ.ศ.2543 ได้ลาออกจากราชการ มาประกอบอาชีพเกษตรกรรมกับชีวิตที่พอเพียง และ

      ในปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ได้มีหน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกร มาศึกษาเรียนรู้ ในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลคำขวาง นางเกศแก้ว เข็มเพชร เป็นจำนวนมาก โดยปีหนึ่งๆ จะมีคณะเข้ามาศึกษาดูงานโดยเฉลี่ย จำนวน 200 - 300 คณะ 

รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ

      1. ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      2. โล่รางวัลเกียรติคุณ ได้รับรางวัลที่ 1 ในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน ประจำปี 2550 จังหวัดอุบลราชธานี

      3. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ สตรีที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทเกษตรกรสตรีดีเด่น เนื่องในการจัดงานสตรีสากล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2551

      4. เกียรติบัตรคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      5. และรางวัลเกียรติยศอื่นๆ อีกมากมายจากหลายๆ ภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page